• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Regulamin zajęć

1. Celem kursu jest przygotowanie uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych.
2. Kurs jest prowadzony przez Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
3. Uczestnikami kursu są uczniowie IV klas technikum – klasy IV Ta i IV Tb.
4. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach – osobno dla każdej klasy.
5. Kurs składa się z 72 godzin, po 36 godzin dla każdej klasy, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin praktycznych.
6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Uzasadnienie nieobecności należy przedstawić prowadzącemu zajęcia.

 

7. Podczas zajęć dokonywana jest ocena wiedza uczniów na podstawie:

 

•pisemnego sprawdzianu wstępnego,
•pisemnych sprawdzianów cząstkowych,
•pisemnego sprawdzianu końcowego,
•odpowiedzi indywidualnych.

8. Za każdy sprawdzian i indywidualne odpowiedzi uczniowie uzyskują ocenę, ustaloną przez prowadzących zajęcia w postaci odpowiedniej ilości punktów.
9. Nieuczestniczenie w zajęciach i nieprzystąpienie do sprawdzianów będzie równoznaczne z niedopuszczeniem do końcowego egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt.10.
10. Po zakończeniu zajęć zostanie przeprowadzony egzamin sprawdzający kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci*.
11. Egzamin jest egzaminem ustnym.
12. Egzamin jest odpłatny. Opłata za egzamin zgodnie z rozporządzeniem* wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.
13. Egzamin zostanie przeprowadzony po złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji oraz dołączeniu dowody uiszczenia opłaty za egzamin.
14. Koszt egzaminu 25 uczniów, którzy uzyskają największą ilość punków ze sprawdzianów i za indywidualne odpowiedzi zostanie pokryty przez szkołę z Projektu „Zawodowe horyzonty 5” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
15. Pozostali uczniowie dopuszczeni do egzaminu mogą do niego przystąpić po dokonaniu opłaty za egzamin na konto Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
16. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem świadectwa kwalifikacyjnego potwierdzającego kwalifikacje zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
17. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu osoba zainteresowana może ponownie przystąpić do egzaminu po ponownym złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji oraz ponownym dokonaniu opłaty za egzamin.
18. Uczestnicy zajęć potwierdzają znajomość niniejszego regulaminu podpisem. * Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) określa:
1. rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przy eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji;
2. zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji;
3. tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;
4. jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne i tryb ich powoływania;
5. wysokość opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji;
6. wzór świadectwa kwalifikacyjnego


 images

 

 

670 latbyd

el12