• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

REGULAMIN PROJEKTU "DOSKONALENIE ZAWODOWE W PRAKTYCE"I Postanowienia ogólne

§ 1
1. Projekt "Doskonalenie zawodowe w praktyce" realizowany przez Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową UM_SP.433.1.045.2013
2. Projekt „Doskonalenie zawodowe w praktyce " w ramach zadania 9.2 zakłada organizację staży dla 45 uczniów Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach branży elektrycznej, energetycznej, chłodniczej, automatyki przemysłowej na terenie Bydgoszczy i okolic w okresie od 1.03.2013 do 30.09.2015.

§ 2
Definicje i pojęcia ogólne
Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt - Projekt „Doskonalenie zawodowe w praktyce".
2. Organizator - Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego, ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz.
3. Kandydat -  uczeń ubiegający się o możliwość odbycia stażu.
4. Staż - oferowana w ramach projektu forma nabywania umiejętności praktycznych przez uczniów Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy, w przedsiębiorstwach, realizowana zgodnie z ustalonym programem. Celem staży jest podniesienie poziomu dostosowania kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności, przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie poziomu praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu, podniesienie poziomu kultury pracy stażystów, podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia poprzez partycypację pracodawców w procesie tworzenia programów kształcenia zawodowego.
5. Stażysta - osoba skierowana do odbycia stażu u pracodawcy.
6. Opiekun stażu - osoba wyznaczona przez Pracodawcę do sprawowania opieki i kontroli nad organizacją i przebiegiem stażu.
7. Koordynator - osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg staży, proces rekrutacji, działania promujące Projekt.
8. Pracodawca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, mająca siedzibę, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.
Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
9. Umowa stażu - dokument potwierdzający uzgodnienia pomiędzy Organizatorem, Pracodawcą i  Stażystą w zakresie szczegółowych zasad odbywania stażu, miejsca stażu i czasu jego trwania oraz wysokości wynagrodzenia za staż.
10. Nieusprawiedliwiona nieobecność – występuje, gdy Stażysta nie pojawia się w miejscu odbywania stażu w ustalonym harmonogramem stażu terminie, przy czym nie informuje o przyczynie absencji i przewidywanym okresie jej trwania (osobiście lub przez osobę trzecią, najpóźniej w 2-gi dzień jego nieobecności); występuje brak kontaktu ze Stażystą (osobistego, telefonicznego, mailowego).

§ 3
Cel projektu
1. Celem projektu jest podniesienie poziomu dostosowania kwalifikacji zawodowych 45 uczennic i uczniów Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy do wymogów rynku pracy i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez realizację staży u lokalnych pracodawców w latach 2013 – 2015.
2. Celem staży jest podniesienie poziomu dostosowania kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności, przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie poziomu praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu, podniesienie poziomu kultury pracy stażystów, podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia poprzez partycypację pracodawców w procesie tworzenia programów kształcenia zawodowego.
3. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy, co przyczyni się do poprawy jakości życia ich oraz rodzin.
§ 4
Czas trwania stażu
1. Czas realizacji zadań w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego obejmuje okres od 1.03.2013 do 30.09.2015 roku.
2. Staż u Pracodawcy trwa 4 tygodnie (150 godzin) dla Stażysty.
II. Zasady udziału w Projekcie
§ 5
Zgłoszenie do projektu
1. Stażyści
1) Kandydat ubiegający się o staż musi spełniać poniższe warunki ( kryteria formalne):
a) w dniu podpisania umowy o staż być uczniem Technikum Elektryczno-Energetycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy,
b) nie później niż w dniu rozpoczęcia stażu być osobą pełnoletnią.
2) Zgodnie z zasadami równości szans, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do informacji na temat organizowanych Staży oraz jednakowa możliwość uczestnictwa.
3) Przy ocenie aplikacji na staż Komisja rekrutacyjna, o której mowa w § 6 przyznaje dodatkowe punkty (kryteria fakultatywne) za:
a) udokumentowaną trudną sytuację ekonomiczną rodziny (3 pkt.),
b) frekwencję na zajęciach szkolnych po I semestrze  aktualnego roku szkolnego (5 pkt. za max 5 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych, 3 pkt. za max 10 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych, 1 pkt. za max 20 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych).
c) ocenę z zachowania po I semestrze aktualnego roku szkolnego (3 pkt. – ocena wzorowa, 2 pkt. – ocena bardzo dobra, 1 pkt. – ocena dobra),
d) wyróżniająca rekomendacja Pracodawcy do udziału w Stażu na podstawie odbytej praktyki zawodowej(10 pkt.),
e) zamieszkiwanie (zameldowanie) na terenie pozamiejskim (1 pkt.),
f) ocena z praktyki zawodowej nie niższa od bardzo dobrej (1 pkt.).
2. Pracodawcy
1) Pracodawca ubiegający się o udział w projekcie musi spełniać poniższe warunki:
a) być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy oz dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
b) posiadać siedzibę główną, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
III Proces rekrutacyjny
§ 6
1. Rekrutacja na staż trwa do 20 kwietnia 2013 /2014/2015. Limit miejsc w kolejnych latach: 15/15/15.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną w składzie:
1) Dyrektor Szkoły.
2) Koordynator projektu.
3) Przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych.
3. Komisja Rekrutacyjna ocenia aplikacje uczniów - kandydatów na Staż wg kryteriów,
o których mowa w § 5. Każdy z aplikujących otrzymuje informację zwrotną
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do projektu w terminie nie przekraczającym
7 dni od zakończenia procesu rekrutacji.
4. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Kandydat:
1) Dostarcza do Koordynatora w  Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Organizatora http://www.zselek.pl) w terminie do 20 kwietnia roku, w którym zamierza aplikować do odbycia stażu.
5. Organizator może zażądać od Kandydata dokumentów potwierdzających dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
§7
1. Wszystkie formularze będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy:  http://www.zselek.pl
2. Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na udział w Projekcie.

IV. Przebieg stażu
§8
Prawa i Obowiązki Organizatora
Organizator zobowiązuje się;
1. Skierować do Pracodawcy Stażystę w celu odbycia stażu.
2. Monitorować przebieg stażu, kontrolować listę obecności.    .
3. Wydać zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu.
4. Wypłacać Stażyście odbywającemu staż wynagrodzenie zgodne z zapisami umowy o staż.
5. W przypadku zastrzeżeń, co do przedstawionej listy obecności oraz sprawozdania za dany okres stażu (załącznik do umowy stażu), organizator ma prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
§9
Prawa i Obowiązki Stażysty
1. Stażysta skierowany do odbycia stażu:
1) ma prawo do:
a) systematycznych konsultacji z Koordynatorem i opiekunem stażu z ramienia pracodawcy,
b) wynagrodzenia z tytułu odbywania stażu,   
c) pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem przez okres trwania stażu,
d) pokrycia (jeżeli pozwolą na to środki będące w dyspozycji Organizatora) kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu.
2) jest zobowiązany do:
a) rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie przewidzianym w umowie o staż,
b) odbycia u Pracodawcy co najmniej 150 godzin stażu w okresie 4 tygodni,
c) sumiennego i starannego wykonywania zadań oraz stosowania się do poleceń zarówno Organizatora, jak i Pracodawcy, o ile polecenia te będą objęte programem stażu i nie są sprzeczne z prawem,
d) przestrzegania regulaminu stażu, programu stażu,
e) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
f) przestrzegania ustalonego z Pracodawcą rozkładu czasu odbywania stażu,
g) systematycznego wypełniania listy obecności i przedstawienia wypełnionej dokumentacji stażu wg. dostarczonego przez Organizatora wzoru  (w terminie nie przekraczającym 7 dni po ukończeniu stażu), co będzie warunkowało wypłatę wynagrodzenia,
h) powiadomienia Organizatora o nieobecności w miejscu odbywania stażu (osobiście lub przez osobę trzecią) i usprawiedliwienia przerw w odbywaniu stażu,
w szczególności spowodowanych chorobą oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do wykonywania zadań w miejscu pracy nie później niż w 2-gim dniu nieobecności.
§10
Prawa i Obowiązki Pracodawcy
1. Pracodawca zobowiązuje się:
a) przyjąć Stażystę na staż, a następnie zapewnić mu odbywanie stażu na stanowisku wskazanym w programie stażu i w odpowiednim wymiarze czasu pracy,
b) opracować opis stanowiska, zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji zadań,
c) zatwierdzić listę obecności Stażysty,
d) prowadzić staż zgodnie z programem i najlepszymi praktykami, zapewniając Stażyście możliwość nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla danego zawodu lub branży,
e) zapoznać Stażystę z:
• programem stażu w szczególności jego obowiązkami i uprawnieniami,
• obowiązującymi w miejscu odbywania stażu przepisami i zasadami, w szczególności regulaminem pracy, tajemnicą służbową, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi,
f) przygotować dla Stażysty stanowisko do odbywania stażu,
g) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w miejscu odbywania stażu określone przepisami prawa pracy oraz przeszkolić Stażystę w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych na zasadach określonych dla pracowników,
h) monitorować i oceniać staż oraz niezwłocznie po jego zakończeniu wydać Stażyście opinię z odbytego stażu,
i) niezwłocznie zawiadomić Organizatora o:
• przypadkach przerwania stażu przez Stażystę,
• każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty,
• innych istotnych dla realizacji programu stażu zdarzeniach,
j) chronić dane osobowe Stażysty,
k) zapewnić Stażyście Opiekuna stażu.
§ 11
1. Stażysta nie może odbywać stażu w niedzielę i święta oraz w porze nocnej.
2. Stażysta ma prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.
3. Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
§12
Zawarcie umowy o staż
1. Strony (tj. Organizator i Stażysta) zawrą umowę o staż na okres 4 tygodni (150 godzin) w formie pisemnej, w której określone zostaną warunki odbycia stażu.
§13
Rozwiązanie umowy o staż
1. Umowa o staż ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.
§14
Stypendium stażowe
1. Planowane wynagrodzenie dla Stażysty w ramach Projektu wynosi 1500,00 brutto
za 4 tygodnie (150 godzin) odbywania stażu.
2.  Płatność będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez stażystę
w terminie nie przekraczającym 7 dni po zakończeniu stażu i zatwierdzeniu przez koordynatora dokumentacji stażu.
§ 15
Ubezpieczenie Stażysty
Koszty związane z ubezpieczeniem stażysty ponosi Organizator.
§ 16
Koszty dojazdu do siedziby Pracodawcy
Koszty związane z dojazdem (komunikacja miejska: autobus, tramwaj) Stażysty do siedziby Pracodawcy ponosi Organizator.


 


 images

 

 

670 latbyd

el12