• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Witaj Lizbono!

20.01. 2019 r. o godz. 6.03 pierwsza 30-osobowa grupa uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego pod opieką: p. Marii Pilaczyńskiej, p. Katarzyny Majewskiej (MA) oraz p. Kingi Trzosek rozpoczęła podróż, której celem była Portugalia. Punktualnie o godz. 18.05 samolot linii TAP Portugal bezpiecznie wylądował w Lizbonie. Tam czekał już opiekun grupy ze strony organizacji przyjmującej DNA EUROPE – Vokational Training p. Ricardo Moreno.

Uczniowie i opiekunowie zmęczeni podróżą zjedli pierwszy na ziemi portugalskiej posiłek, zakwaterowali się w uroczej kamienicy wykończonej w stylu mauretańskim i po krótkiej odprawie udali się na odpoczynek.

Przez dwa tygodnie uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik energetyk oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji będą realizować staż zawodowy w:

 • CINEL – Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych, założone w 1985 roku na mocy protokołu podpisanego pomiędzy Instytutem Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (IEFP, IP) oraz Stowarzyszeniem Portugalskich Przedsiębiorstw,
 • CENFIM – Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Metalurgicznego
  i Metalowo-Mechanicznego; jest krajowym centrum protokolarnym, które promuje szkolenie, orientację i profesjonalną waloryzację zasobów ludzkich
  w sektorze metalurgicznym, metalowo-mechanicznym i elektromechanicznym.

Młodzież odbędzie staż zgodnie z założeniami projektu Dobry fachowiec kreuje europejską przyszłość (nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049027) w ramach Programu: Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

Lizbona3 Lizbona4 Lizbona5
Lizbona6 Lizbona2 panorama

Doskonalenie zawodowe w praktyce

„Doskonalenie zawodowe w praktyce” projekt POKL umowa nr UM_SP.433.1.1045.2013


Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015, skierowany jest do młodzieży pełnoletniej naszej szkoły.
W projekcie weźmie udział łącznie 45 uczniów. Podstawowym celem projektu jest wyposażenie naszych uczniów w nowe kompetencje i ułatwienie wejścia na rynek pracy. W każdej edycji  uczestniczyć będzie po 15 uczniów. Zawodowe staże odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła podpisała stosowne umowy, a są to:

• Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy
• BTM Klimatyzacja sp. z o.o.  w Bydgoszczy
• PESA Bydgoszcz S.A.
• DKA Polska sp. z o.o. w Bydgoszczy
• P.W. ATELBUD Andrzej Tyma w Bydgoszczy
• P.W. JUREX ZPUE Jerzy Grzesiak w Bydgoszczy

W trakcie odbywania stażu pracodawca tworzy stanowisko pracy, wyposaża stażystów w odzież roboczą. Stażyści mają swoich opiekunów, którzy odpowiadają za realizację autorskiego programu stworzonego w danym przedsiębiorstwie.  Każdy uczeń wyposażony jest przez szkołę w dzienniczek stażu, w którym odnotowuje zrealizowane treści programowe. Przez okres stażu szkoła ubezpiecza uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Możliwym też jest pokrycie kosztów dojazdu w wysokości 80 zł. Każdy uczeń po zakończeniu stażu i rozliczeniu się z dokumentacji (dzienniczek stażu, faktura za przejazdy) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1500 zł netto.
Nabór odbywa się w kwietniu każdego roku. Warunkiem przystąpienia do projektu jest: wypełnienie deklaracji i złożenie u koordynatora projektu do dnia 23 kwietnia w kolejnych latach 2013-2014-2015, zakwalifikowanie się po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów określonej  w  regulaminie projektu „Doskonalenie zawodowe w praktyce”. Zarówno deklaracja jak i regulamin są dostępne poniżej.


Koordynator projektu: Maciej Cierzniewski

Deklaracja do pobrania

 

REGULAMIN PROJEKTU "DOSKONALENIE ZAWODOWE W PRAKTYCE"

REGULAMIN PROJEKTU "DOSKONALENIE ZAWODOWE W PRAKTYCE"I Postanowienia ogólne

§ 1
1. Projekt "Doskonalenie zawodowe w praktyce" realizowany przez Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową UM_SP.433.1.045.2013
2. Projekt „Doskonalenie zawodowe w praktyce " w ramach zadania 9.2 zakłada organizację staży dla 45 uczniów Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach branży elektrycznej, energetycznej, chłodniczej, automatyki przemysłowej na terenie Bydgoszczy i okolic w okresie od 1.03.2013 do 30.09.2015.

Czytaj więcej: REGULAMIN PROJEKTU...

 images

 

 

670 latbyd

el12